Enterprise architect in Den Haag bij De Rijksoverheid | Magnet.me (2024)

Binnen de Stafafdeling Informatievoorziening (IV) zijn wij op zoek naar een enthousiasteEnterprise architect

Als enterprise architect bij de Raad van State zorg je voor de kennis die nodig is om verantwoorde keuzes voor de organisatie te maken. Je toetst en denkt mee over oplossingen (i.c. ontwerpen) die vanuit projecten worden aangedragen. Jij bent verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang en bent ontwerper van de totale informatievoorziening. Jij vertaalt beleid (o.a. iVisie/iStrategie, wet- of regelgeving) naar enterprise architectuur. Daarnaast heb je ook een adviserende en constaterende rol bij projecten en andere trajecten en escaleer je bij risicovolle ontwerpen of risicovolle datacommunicatie. In deze functie heb je veel contact met ICT, collega architecten, de CISO’s en de FG’s, de archivaris en projectleiders en projectmedewerkers. Je legt verantwoording af aan het hoofd Stafafdeling IV.

Taken:

 • Je geeft vorm aan een organisatie breed ontwerp van ICT systemen en de samenhang daartussen met als uitgangspunten de businessdoelen van de organisatie en onderdelen daarvan (directies), de businessarchitectuur (het model van de organisatie en processen) en visie op ICT en IV ontwikkeling.
 • Je analyseert complexe vraagstukken in hun samenhang.
 • Je vertaalt functionele wensen naar bijvoorbeeld migratieplannen en andere ICT-oplossingen.
 • Je geeft architectuuradviezen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je zorgt voor verbinding, door het verenigen van tegenstrijdige eisen en functies door middel van oplossingen.
 • Je zorgt voor actuele documentatie op het gebied van enterprise-architectuur.
 • Je leest mee met plannen, ontwerpen, realisaties en architecturen van collega’s.
 • Je stemt af met de interne architectuurgroep.
 • Je stemt af met architecten van leveranciers en ketenpartners.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante afgeronde WO-opleiding dan wel WO werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting van informatica, business information technology of vergelijkbare opleiding;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met Enterprise Architectuur (EA);
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Je hebt ervaring met het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid, en -processen, nieuwe ideeën en concepten;
 • Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Je hebt ervaring met complexe ICT-gerelateerde verandertrajecten;
 • Je bent bij voorkeur TOGAF gecertificeerd.

Competenties

 • Je beschikt over goede analytische vaardigheden en je bent creatief in het bereiken van goede oplossingen;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel op bestuurs-/ directieniveau als op uitvoerend niveau;
 • Je kunt omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen;
 • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen in een organisatie;
 • Je bent overtuigend, kunt goed plannen en organiseren en weet relaties te ontwikkelen en te onderhouden.
 • Voor een uitgebreid overzicht van deze functie zie het FGR profiel: Senior adviseur bedrijfsvoering.
 • Salarisniveau schaal 12
 • Salarisomschrijving

  Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 12 (CAO Rijk) waaraan bij een 36-urige werkweek een salaris is verbonden van maximaal € 6.907,- bruto per maand. Maandelijks krijg je bij je brutosalaris een toeslag van 16,5% voor het Individueel Keuzebudget. Hierdoor kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen. De Raad van State biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een openbaarvervoerkaart voor woon-werkverkeer.

 • Maandsalaris Min €4.691 – Max. €6.907 (bruto)
 • Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contractduur één jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,50% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De Raad van State stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in ons team.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Als je dat wilt, kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.Je hebt bij je indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, dan mag je de aanwijzingsbrief bij je sollicitatiebrief voegen.

Het betreft vooralsnog een arbeidsovereenkomst voor een jaar in verband met een detachering van de huidige enterprise architect.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Stafafdeling IV valt onder de directie Bestuursondersteuning en bestaat uit drie werkgebieden: CIO-office, Business Informatie Management (BIM) en Projecten Vernieuwing Informatievoorziening (IV-projecten). Deze afdeling bestaat momenteel uit een kleine 25 medewerkers. Binnen het werkgebied CIO-office worden strategische en tactische taken binnen de IV functie van de Raad van State uitgevoerd.

RvS

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema's, zoals milieu, ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken of onderwijs en werken in een organisatie die volop in beweging is. Bij de Raad van State werken circa 70 staatsraden en ruim 600 medewerkers waarvan zo’n 300 juristen.

RvS

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Tim Willemsen, hoofd Stafafdeling IV [email protected]

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Janne van der Veer, P&O adviseur [email protected]

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Solution architect

Raad van State

 • Den Haag
 • Master/doctoraal Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 12 €4.691 - €6.907 (bruto)
Enterprise architect in Den Haag bij De Rijksoverheid | Magnet.me (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5465

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.